Bemutatkozás

A TK Szociológiai Intézete Magyarország vezető szociológiai kutatóhelye, az 1963-ban alakult MTA Szociológiai Kutatóintézet jogutódja. Alapvető küldetése, hogy a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő módszerekkel tárja fel és elemezze az ország polgárainak hosszú távú jóléte szempontjából meghatározó társadalmi folyamatokat. Az Intézet kutatói magukénak vallják a 21. századi euroatlanti civilizáció alapértékeit: a demokrácia fenntartását, és az alapvető emberi jogok univerzális biztosítására törekvést.

Az Intézet munkatársainak feladata, hogy kutatási programjaikat szakterületük nemzetközi tudományos közösségével intenzíven kommunikálva valósítsák meg; de egyúttal törekedjenek a társadalompolitika alakításában közvetlenül hasznosítható eredményeik közvélemény számára érthető bemutatására is.

A Intézet három kutatási osztályra épülő struktúrában működik. A Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály egy Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkező témakörben zajlanak a nemzetközi tudományos közösség által is elismert feltáró kutatások. Valamint itt is születnek közvetlen társadalompolitikai jelentőségű eredmények. A Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály szervezi az intézeti kutatók elé kerülő kvalitatív és kvantitatív módszertani dilemmák belső diszkusszióját, továbbá gyűjti és rendszerezi a TK-ban folyó kutatások adatbázisait és eredményeit. Emellett az Osztályon gyűjtik és elemzik a magyar szociológia elmúlt ötven évében fontos szerepet játszott kutatók szakmai hagyatékát. A Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály munkatársai nemzetközi kontextusba ágyazva vizsgálják a mai magyar társadalom jövedelmi, térbeli és értékrendbeli rétegződésének trendjeit, és egyes társadalompolitikai területek rétegződésre és jólétre gyakorolt hatását. Az itt folyó munka célja, hogy nemzetközileg elismert alapkutatási eredmények mellett a társadalompolitikában közvetlenül hasznosítható információkat is nyújtsunk a közvélemény és a kormányzati szereplők számára. Az osztályokon belül szűkebb fókuszú kutatási irányok működnek.

Az Intézetben több mint két tucat, részben külső finanszírozású nemzetközi és hazai kutatási program zajlik.

Munkatársaink szerkesztik, és a Szociológiai Intézet adja ki a socio.hu nyílt hozzáférésű, lektorált magyar és angol nyelvű tanulmányokat közlő online szakfolyóiratot. 

A Szociológiai Intézet éves tudományos beszámolói  az ELKH honlapjáról érhetőek el.